Regulamin konkursu DZIEŃ MAMY, organizowanego w ramach profilu MOSTRAMI_COM w serwisie INSTAGRAM z dnia 17.05.2022 r.

§ 1 Postanowienia ogólne

1.       Organizatorem konkursu jest „MOSTRAMI FASHION LAB” Sp. o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Cybernetyki 19 B, 02-677 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000308427, NIP: 5252524225, REGON:141749964, adres e-mail: fashionlab.powisle@mostrami.com,
nr telefonu: +48 690 290 409 zwaną dalej „Organizatorem”.

 

2.       Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator. Liczbę nagród oraz ich rodzaj określa Organizator każdorazowo w ogłoszeniu o Konkursie umieszczonym w ramach profilu MOSTRAMI_COM w serwisie społecznościowym INSTAGRAM (zwanym dalej „Profilem”). Takie ogłoszenie zwane będzie dalej „Ogłoszeniem”. Ogłoszenie może modyfikować treść niniejszego Regulaminu; w razie rozbieżności między treścią Ogłoszenia a Regulaminu (np. w zakresie minimalnego wieku Uczestnika), w pierwszej kolejności zastosowanie będą miały postanowienia Regulaminu.

3.       Dany Konkurs odbywać się będzie w dniach 17.05.2022 r. od momentu ogłoszenia w kanałach social mediach Organizatora do 22.05.2022 do godziny 19:00 lub do odwołania.

 

4.       Konkurs nie łączy się z innymi promocjami Organizatora.

 

5.       I wygrana w konkursie to sesja zdjęciowa w dniu 26/05, warunek uczestniczenia w Live na instagramie mostrami_com, metamorfoza, voucher w wysokości 500 zł na zakupy online oraz offline, zestaw kosmetyków.

II wygrana to zestawy kosmetyków oraz voucher w wysokości 200 zł na zakupy online oraz offline

III wygrana to voucher na zakupy w wysokości 100 zł online oraz offline

 

6.       Organizator nie pokrywa kosztów podróży Uczestnika. 

 

7.       Uczestnik nie może otrzymać w zamian za voucher ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.

 

8.       Wyniki Konkursu będą opublikowane w ramach Profilu w terminie obliczonym zgodnie z § 5 ust. 1 Regulaminu.

9.       Niniejszy regulamin Konkursu (zwany dalej „Regulaminem") jest wiążący dla Organizatora
i niżej zdefiniowanych Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa we wszystkich Konkursach ogłoszonych w ramach Profilu/strony internetowej Organizatora
i określa prawa i obowiązki Organizatora, oraz Uczestników Konkursu.

10.   Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Internetu, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

11.   Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród Uczestnikom działającym niezgodnie z Regulaminem lub niespełniających wymogów w nim określonych.

12.   Organizator zastrzega sobie możliwość, na każdym etapie trwania Konkursu, wykluczenia Uczestnika Konkursu, który działa w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu opisanymi
w Regulaminie lub w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

13.   Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym z udziału
w Konkursie Uczestnika oraz odmowy przyznania Nagrody w przypadku, gdy Uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania mu Nagrody. Powyższe prawo przysługuje Organizatorowi również w przypadku, gdy Uczestnik, celem uzyskania korzystnego rezultatu, korzysta z urządzeń lub programów umożliwiających ominięcie wymagań konkursowych, w szczególności poprzez generowanie automatycznych odpowiedzi lub uzyskiwania korzystnych wyników czasowych.

14.   Organizator zachowuje prawo do moderowania i usuwania wypowiedzi wulgarnych, obraźliwych i/lub naruszających dobre imię Organizatora lub Zleceniodawcy oraz promujących przedsiębiorców i produkty konkurencyjne względem produktów Zleceniodawcy, nawet po wcześniejszej akceptacji zgłoszenia konkursowego.

15.   Organizator nie ma obowiązku informowania Uczestników o wykluczeniu z Konkursu.

16.   Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa (dalej zwana „Komisją”) składająca się z 3 osób wskazanych przez Organizatora. Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają zmianom.

17.   W razie wszelkich wątpliwości dotyczących przebiegu Konkursu, organem rozstrzygającym jest Komisja.

18.   Organizator informuje, że Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany czy wspierany przez właściciela serwisu społecznościowego Instagram. Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Instagram Inc., jego użycie na potrzeby niniejszego Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami regulaminu serwisu społecznościowego Instagram.

19.   Instagram Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.

20.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem, której Uczestnicy przesyłają Zadania Konkursowe, jak również za pośrednictwem, której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem.

21.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Zadania Konkursowe zagubione lub utracone
w sieci Internet, treści przesłane w zgłoszeniach, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji.

22.   Wszelkie informacje, w tym dane osobowe, podawane przez Uczestnika Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie serwisom społecznościowy.

 

§ 2 Uczestnicy Konkursu

 1. W Konkursach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, posiadające konto w serwisie społecznościowy Instagram, zgodne z regulaminem w/w serwisu (tj. m.in. konto określone prawdziwym imieniem i nazwiskiem Uczestnika), które w chwili rozpoczęcia danego Konkursu ukończyły 18 lat oraz zamieszkują na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (zwane dalej „Uczestnikami”).
 2. Poprzez działanie zgodnie z Zadaniem Konkursowym pod Ogłoszeniem umieszczonym
  w ramach Profilu, w oparciu, o które Organizatora ogłasza rozpoczęcie Konkursu, Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszelkie zasady w nim opisane.
 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów zarządzających Organizatora i podmiotów współorganizujących konkurs, członkowie komisji jak również członkowie najbliższych rodzin tychże członków (tj. małżonkowie, dzieci, rodzice
  i rodzeństwo).

§ 3 Zasady uczestnictwa

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: (a) posiadanie przez Uczestnika konta w serwisie społecznościowym Instagram, zgodnego z jego prawdziwymi danymi osobowymi;
  (b) zapoznanie się z Regulaminem; (c) wykonanie zadania konkursowego odrębnie określonego w ramach poszczególnych Konkursów, zwanego dalej „Zadaniem Konkursowym”.
 2. Przystąpić do Konkursu można w każdym czasie jego trwania.
 3. W Konkursie biorą udział jedynie prawidłowe Zgłoszenia Konkursowe.

 

§ 4 Zasady i przebieg Konkursu

 1. Fakt rozpoczęcia Konkursu zostanie ogłoszony przez Organizatora w ramach Profilu poprzez umieszczenie tam stosownego Ogłoszenia. W Ogłoszeniu Organizator szczegółowo opisze Zadanie Konkursowe, okres trwania Konkursu, kryteria oceny wykonanego Zadania Konkursowego, przewidywane Nagrody i ich ilość oraz ewentualnie inne specyficzne zasady danego Konkursu.
 2. Jeżeli Ogłoszenie nie będzie stanowić inaczej, z Konkursu będą wykluczone odpowiedzi wysłane jako wiadomości prywatne. Z Konkursu wykluczone są także komentarze zawierające jakiekolwiek obiekty graficzne poza obiektami przedstawiającymi towary oferowane przez Organizatora.
 3. Uczestnik może zaprosić do uczestnictwa w Konkursie swoich znajomych z serwisu Instagram.
 4. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni decyzją Komisji.
 5. Ogłoszenie wyników Konkursu może być opóźnione w oparciu o jednostronną decyzję Organizatora. O opóźnieniu Organizator powiadomi Uczestników poprzez stosowny wpis
  w ramach Profilu.
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia czasu trwania Konkursu bez podania przyczyny.
 7. O ile nie zostanie to określone inaczej w Ogłoszeniu, Komisja przy ocenianiu wykonanych Zadań Konkursowych będzie brać pod uwagę pomysłowość i oryginalność udzielonej odpowiedzi lub ewentualnie inne lub dodatkowe kryteria każdorazowo wskazane w ramach Ogłoszenia.
 8. Decyzje Komisji są ostateczne i niepodważalne (nie przysługuje odwołanie). Komisja w swoich decyzjach jest całkowicie autonomiczna.

 

 

 

§ 5 Nagrody i zwycięzcy

 1. W ciągu czternastu dni roboczych od momentu zakończenia Konkursu Komisja wybierze określoną w Ogłoszeniu ilość Zgłoszeń Konkursowych oraz umieści dane zwycięzców w ramach Profilu.
 2. Przyznane w ramach danego Konkursu nagrody (zwane dalej „Nagrodami”) nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, usługi ani też równowartość pieniężną. Zdobywca Nagrody nie może przenieść prawa do niej na osoby trzecie. Zdobywca Nagrody zrzeka się wszelkich roszczeń, w tym odszkodowawczych, wobec Organizatora w związku ze zmianą czasu trwania Konkursu.
 3. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę w Konkursie.
 4. Wykaz nagród konkursowych każdorazowo zostanie wyszczególniony w ogłoszeniu konkursowym.
 5. Osoby, które w ramach Profilu zauważą swoje nazwisko, jako podane przez Organizatora nazwisko zwycięzcy, w terminie 3 dni roboczych od momentu opublikowania danych zwycięzców winny skontaktować się z Organizatorem wysyłając list elektroniczny na adres fashionlab.powisle@mostrami.com, podając swoje dane osobowe umożliwiające doręczenie im Nagrody. Brak kontaktu ze strony Uczestnika w wyżej zakreślonym terminie oznaczać będzie utratę prawa do Nagrody.
 6. Przesłane przez Uczestników dane niezbędne do realizacji prawa do Nagród, a w szczególności imię i nazwisko, muszą być zgodne z danymi Uczestnika podanymi w ich profilu, pod rygorem utraty prawa do Nagrody.
 7. Zdobywca Nagrody winien wkleić do listu elektronicznego wskazanego w ust. 5 powyżej oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku oraz na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu organizowanego przez MOSTRAMI FASHION LAB Sp. z o.o., tj. celem wydania nagrody
  i uregulowania ewentualnych zobowiązań podatkowych związanych z ich wydaniem. Wiem, że podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz że mam prawo dostępu do moich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Wyrażam również na wykorzystanie dla celów przeprowadzenia w/w konkursu mojego wizerunku, oświadczam, że dysponuję autorskimi prawami majątkowymi do utworów zgłoszonych przeze mnie w ramach konkursu w zakresie niezbędnym do jego przeprowadzenia zgodnie z jego regulaminem oraz że wyrażam zgodę na dokonywanie zmian w zgłoszonych przeze mnie utworach
  ”. Nieprzesłanie powyższego oświadczenia lub przesłanie oświadczenia niepełnego oznaczać będzie utratę prawa do Nagrody.
 8. Zdobywca Nagrody zobowiązuje się do poprawnego wypełnienia dokumentów niezbędnych do jej odbioru, pod rygorem utraty prawa do Nagrody.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagrody z przyczyn od niego niezależnych, a zwłaszcza podania błędnego adresu przez poszczególnych zdobywców Nagród lub zdarzeń siły wyższej. W przypadku działania niezgodnego z Regulaminem ujawnionego po dacie przyznania Nagrody, tj. w szczególności: (a) kiedy Uczestnik używał więcej niż jednego profilu w serwisie Instagram; (b) kiedy profil Uczestnika, który został wykorzystany jest nieprawdziwy (dane są inne niż faktyczne); (c) kiedy Uczestnik działał
  w sposób naruszający zasady serwisu Instagram lub Regulaminu, Organizator ma prawo odmówić wręczenia Nagrody.
 10. Za ewentualne zobowiązania podatkowe związane z przyznawaniem nagród w Konkursie odpowiada Uczestnik. Uczestnicy zobowiązują się współpracować w tym zakresie
  z Organizatorem, w szczególności podając na ich żądanie wymagane przez przepisy dane. Zwycięzcy Konkursu są zobowiązani uiścić należny podatek dochodowy w wys. 10% wartości nagrody (od nagród, których wartość przekracza 2.000,00 zł) zgodnie z przepisami ustawy
  o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek zostanie pobrany przez Organizatora
  i odprowadzony na konto właściwego Urzędu Skarbowego.
 11. W przypadku niepełnoletnich Uczestników Konkursu Organizator ma prawo zażądać przedłożenia przez nich stosownych pisemnych oświadczeń/zgód/zezwoleń ich opiekunów prawnych umożliwiających Uczestnikowi uczestniczenie w Konkursie oraz korzystanie
  z przyznanych w jego ramach Nagród.

 

§ 6 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, tj. MOSTRAMI FASHION LAB.
 2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w tym celem wydania Nagród i uregulowania ewentualnych zobowiązań podatkowych związanych z ich wydaniem. Informacje dotyczące Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora, do Urzędu Skarbowego oraz kurierowi, oraz w ramach usprawiedliwionego celu administratora dla potrzeb marketingu produktów i usług własnych Organizatora, również mogą być przekazywane innym uprawnionym organom, na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla w/w celów, jest niezależna od czasu trwania Konkursu. Zgoda może być odwołana w każdym czasie.
 4. Zdobywca Nagrody wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych na zasadach określonych
  w Regulaminie oraz na wykorzystywanie dla potrzeb Konkursu jego wizerunku, o ile został on pobrany z portalu Instagram. Uczestnik oświadcza, że dysponuje wszelkimi prawami do fotografii, na której został uwieczniony jego wizerunek lub wykorzystywany przez niego wizerunek innej osoby, w tym fikcyjnej.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Każdy Uczestnik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, przekazując pełne imię i nazwisko Użytkownika oraz jego adres e-mail i nazwę Konkursu lub drogą pisemną na adres Organizatora. Złożenie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika w trakcie trwania Konkursu, uważane będzie za wycofanie się Uczestnika z Konkursu. Wycofanie zgody uniemożliwiające przekazanie Uczestnikowi Nagrody uprawnia Organizatora do odmowy jej wydania.

 

 

§ 7 Prawa autorskie

 1. Uczestnik Konkursu oświadcza i gwarantuje, że przysługiwać mu będą autorskie prawa majątkowe do przesłanej pracy konkursowej/wpisu/komentarza (zwanych dalej „Dziełem”). W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony postanawiają, iż Dziełem w rozumieniu Regulaminu są wszelkie zapisy plików, w szczególności graficznych w programach: flash /FLA/, Corel Draw (cdr.), Adobe Photoshop, Adobe Reader, Microsoft Paint, Microsof Word, Microsoft Exel, Microsoft PowerPoint, w wszelkich formatach, kody HTML i definicje CSS
  a także wszelkie materiały, w tym grafiki, zdjęcia, scenariusze, powstałe w związku z realizacją zadania konkursowego, które będą posiadały takie indywidualne cechy twórcze, iż będą stanowić utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
 2. Uczestnik Konkursu oświadcza, że jego prawa do Dzieła mogą być przeniesione (może być udzielona licencja) zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
  w trybie określonym Regulaminem bez naruszania praw osób trzecich lub innej umowy.
 3. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku nieskutecznego lub wadliwego nabycia praw do Dzieła od osób trzecich lub w wyniku nabycia praw do Dzieła obciążonych prawami osób trzecich, a także w wyniku nieskutecznego lub wadliwego ich przeniesienia na Organizatora. Jeżeli po nabyciu praw autorskich do Dzieła (uzyskaniu licencji) ujawnią się jakiekolwiek wady prawne, obciążenia lub roszczenia osób trzecich, Uczestnik Konkursu będzie zobowiązany zwolnić Organizatora ze wszelkich związanych z tym roszczeń osób trzecich, naprawić wszelkie szkody wyrządzone z powodu takich wad, obciążeń lub roszczeń, a nadto – na żądanie Organizatora – złoży publicznie oświadczenie stosownej treści.
 4. Z chwilą przekazania Dzieła Organizatorowi (zgłoszenia go do Konkursu poprzez umieszczenie wpisu/komentarza w ramach Profilu) Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi wyłącznej, przenaszalnej, z prawem udzielania sublicencji, nieograniczonej czasowo oraz terytorialnie licencji na korzystanie z Dzieła wraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich. Z tą samą chwilę Uczestnik upoważnia Organizatora do korzystania z Dzieła w celu przeprowadzenia Konkursu.
 5. Udzielenie licencji, o której mowa w ust. 4, następuje w zakresie wszystkich pól eksploatacji, określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności Organizator uprawniony jest do: (a) utrwalania jakąkolwiek techniką, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, płycie cd/dvd, cyfrowo, (b) zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, płycie cd/dvd, cyfrowo, (c) wprowadzania do obrotu, (d) wprowadzania odo pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, (e) publicznego udostępniania dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
  w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. Udostępniania w Internecie), (f) publicznego wykonania i/lub publicznego odtwarzania, (g) wystawiania, (h) wyświetlania, (i) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian j. użyczania i/lub najmu,
  (j) dzierżawy, (k) nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną, (l) nadawania za pośrednictwem satelity, (m) równoczesnego
  i integralnego nadawania (reemitowania) Dzieła (n) wykorzystywanie do celów marketingowych w tym reklamy, promocji, oznaczania lub identyfikowania Organizatora.
 6. Uczestnik Konkursu upoważnia Organizatora do wykonywania w imieniu autora Dzieła jego autorskich praw osobistych, a w szczególności do: (a) decydowania o nienaruszalności treści
  i formy Dzieła, (b) decydowania o pierwszym udostępnieniu dzieła publiczności,
  (c) decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z Dzieła.
 7. Uczestnik zobowiązuje się, że autor nie będzie wykonywał w stosunku do Dzieła swych autorskich praw osobistych.
 8. Organizator ma prawo dokonywania wszelkich zmian Dzieła, obejmujących także zmiany wynikające z opracowania redakcyjnego, w tym przeróbek i tłumaczeń.
 9. Organizator ma prawo do korzystania z fragmentów Dzieła i rozporządzania nimi w zakresie pól eksploatacyjnych określonych w ust. 5 niniejszego paragrafu.
 10. Organizatorowi przysługuje prawo włączania i wykorzystywania Dzieła w ramach dowolnych utworów i innych dóbr (m.in. dowolnych programów komputerowych, utworów audiowizualnych, stron WWW, baz danych).
 11. Za udzielenie licencji zgodnie z postanowieniami ustępów powyżej, Uczestnik nie otrzymuje wynagrodzenia.

 

§ 8 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy Konkursu winni zgłaszać na piśmie najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data nadania przesyłki zawierającą reklamację.
 4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Konkursu oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora: MOSTRAMI FASHION LAB Sp. z o.o., ul. Dobra 42, 00-312 Warszawa
 5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania przez Organizatora. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana listem poleconym na adres wskazany przez Uczestnika w reklamacji.

 

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, jeżeli zmiany te są korzystne dla Uczestników Konkursu oraz do przedłużenia trwania Konkursu. Organizator każdorazowo ogłosi zmiany w Regulaminie w ramach Profilu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia lub/i skrócenia czasu trwania Konkursu.
 3. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających
  z Konkursu, będą rozstrzygane przez sąd o właściwości zgodnej z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się
  z Organizatorem pod adresem e-mail: fashionlab.powisle@mostrami.com. Odpowiedzi udzielane będą w terminie do 14 dni roboczych. Zleceniodawca nie udziela informacji, jeżeli miałoby to stanowić naruszenie postanowień Regulaminu.
 5. Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
 6. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie e-maila na adres fashionlab.powisle@mostrami.com z informacją o takiej rezygnacji. Rezygnacja w przypadku zwycięzcy Konkursu powoduje utratę prawa do przyznanej Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

 

§ 10 Odpowiedzialność Organizatora oraz Zleceniodawcy

 1. Odpowiedzialność za ewentualne naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych osób trzecich w związku z Konkursem, za działania Uczestnika, takie jak np.: umieszczenie danych osobowych i/lub zdjęć osób trzecich ponosi wyłącznie Uczestnik Konkursu.
 2. Organizator odpowiada za wydanie Nagród zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 3. Organizator ponosi odpowiedzialność za zapewnienie ochrony danych osobowych Uczestników Konkursu.

 

Organizator

 

Warszawa, dnia 17.05.2020