Definicje

W niniejszym Regulaminie zastosowano następujące definicje:

1.      k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny;

2.      Klient – konsument nabywający Towary MOSTRAMI w sklepie MOSTRAMI.COM;

3.   MOSTRAMI – MOSTRAMI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Piękna 24/26a, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000308427, REGON 141749964, NIP 525-252-42-25, o kapitale zakładowym 50.000 zł;

4.      Regulamin – niniejszy regulamin;

5.      Sklep MOSTRAMI.COM – sklep internetowy prowadzony przez MOSTRAMI;

6.      Towary – wszystkie wyroby oferowane do sprzedaży przez MOSTRAMI w sklepie MOSTRAMI.COM;  

7.      Umowa sprzedaży – umowa zawierana przez Klienta z MOSTRAMI, do której stosuje się ustawę z dnia 30 maja     2014.r. o prawach konsumenta.

 

1.      Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów sklepu MOSTRAMI.COM - określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta sklepu MOSTRAMI.COM, zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ofercie sklepu MOSTRAMI.COM, składania zamówień w sklepie MOSTRAMI.COM oraz zasady zawierania Umów sprzedaży. Każdy Klient może otrzymać dostęp do Regulaminu w dowolnym momencie.

1.2.  Sklep MOSTRAMI.PL prowadzony jest przez MOSTRAMI i umożliwia nabywanie Towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet), pod adresem: www.MOSTRAMI.com.

1.3.  Informacje o produktach w sklepie MOSTRAMI.COM, w tym m.in. opisy oraz ceny Towarów, stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

1.4.  Towary w Sklepie MOSTRAMI.COM są szczegółowo oznaczone. Klient ma dostęp do informacji na temat właściwości Towarów, ich cen, materiałów, z których są wykonane itp.

1.5.  Zdjęcia i prezentacje oferowanych Towarów są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych modeli. Opisy składu materiałów użytych do produkcji określonych Towarów są dostarczane przez producentów, współpracujących z MOSTRAMI.

2.      Zasady korzystania ze sklepu MOSTRAMI

2.1.  Sklep MOSTRAMI.COM umożliwia nabywanie oferowanych w nim Towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet).

2.2.  Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a MOSTRAMI.

2.3.  Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień Umowy sprzedaży zawieranej za   pomocą środków porozumiewania się na odległość następuje przez przekazanie Klientowi na jego   adres poczty elektronicznej dowodu zakupu (faktura VAT), wygenerowanego z elektronicznego   systemu MOSTRAMI.COM lub poprzez przekazanie Klientowi na jego adres poczty elektronicznej   specyfikacji nabywanych Towarów.

2.4.  Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu MOSTRAMI.COM jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

3.      Klient Sklepu MOSTRAMI.COM, zobowiązany jest do:

3.1.  Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;

3.2.  Korzystania ze Sklepu MOSTRAMI.COM w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;

3.3.  Nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu MOSTRAMI.COM niezamówionej informacji handlowej;

3.4.  Korzystania ze Sklepu MOSTRAMI.COM w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla administratora Sklepu MOSTRAMI.COM;

3.5.  Korzystania z treści zamieszczonych na stronach Sklepu MOSTRAMI.COM do użytku własnego;

3.6.  Korzystania ze Sklepu MOSTRAMI.COM w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

4.      Zawarcie Umowy sprzedaży

4.1.  Aby zawrzeć Umowę sprzedaży, należy złożyć zamówienie na stronie Sklepu MOSTRAMI.COM.

4.2.  Klienci mogą składać zamówienia przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

4.3.  Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu MOSTRAMI.COM (tzw. zakupy bez rejestracji).

4.4.  Warunkiem złożenia zamówienia jest podanie w formularzu dostępnym na stronie internetowej Sklepu MOSTRAMI.COM danych Klienta niezbędnych do dostawy Towaru Klientowi oraz systemowego wygenerowania faktury VAT.

4.5.  W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów z dostępnej oferty Sklepu MOSTRAMI.COM, ich kolorystyki, rozmiarów oraz ilości poprzez dodanie ich do „Koszyka”.

4.6. Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „Zatwierdź i Złóż zamówienie” (lub „Kontynuuj” po wyborze płatności) Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do dostawy Towarów oraz wystawienia faktury VAT.

4.7.  Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Zatwierdź i Złóż zamówienie” lub „Kontynuuj” po wyborze płatności) stanowi ofertę Klienta złożoną MOSTRAMI w celu zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.8.  Po złożeniu przez Klienta zamówienia otrzyma on na stronie Sklepu MOSTRAMI.COM oraz na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej komunikat zawierający informacje dotyczące pozycji w zamówieniu, ilości Towarów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta. Komunikat stanowi potwierdzenie otrzymania przez sklep MOSTRAMI.COM oferty nabycia Towarów przez Klienta.

4.9.  Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty do realizacji drogą elektroniczną (tzw. „Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji”) na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów.

4.10. Umowa sprzedaży zawierana jest w treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.

4.11. Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od MOSTRAMI potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. W tym celu Klient powinien niezwłocznie skontaktować się z MOSTRAMI za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie i poinformować MOSTRAMI o rezygnacji z zamówienia.

4.12. Sklep MOSTRAMI.COM zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach Umowy sprzedaży w przypadku, gdy dane teleadresowe Klienta są niezgodne z prawdą, transakcja nie została zautoryzowana w systemie płatności elektronicznych Przelewy24.pl, lub płatność za zamówienie nie została uiszczona w określonym czasie.

5.      Dostawa i odbiór

5.1.  Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, termin realizacji zamówienia w sklepie MOSTRAMI.COM, wskazany w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji to najbardziej prawdopodobny czas, w trakcie którego zamówienie zostanie zrealizowane. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia jest potwierdzany przez pracownika MOSTRAMI za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Produkty są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej firmą spedycyjną DHL lub InPost oraz poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej Pocztą Polską i UPS. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia. Przewidywany czas dostawy to 1 dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 14 dni roboczych, a w żadnym razie 30 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży. O maksymalnym terminie realizacji zamówienia MOSTRAMI informuje na stronie danego Towaru. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności jako przedpłaty internetowej (tj. za pomocą serwisu Przelewy24 bądź zwykłym przelewem internetowym) rozpoczęcie realizacji zamówienia może zostać wstrzymane do momentu zaksięgowania na rachunku MOSTRAMI, uiszczonej przez Klienta ceny sprzedaży (i ew. kosztów przesyłki). W przypadku karty płatniczej rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi po pozytywnej autoryzacji karty.

6.      Sprzedaż, ceny i metody płatności

6.1.  Cena danego Towaru podawana jest na stronie internetowej sklepu MOSTRAMI.COM. Cena ta wiąże strony od momentu otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Cena, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie ulegnie zmianie niezależnie od jej zmian w sklepie MOSTRAMI.COM, które nastąpią po przesłaniu Klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji .

6.2.  Ceny Towarów w sklepie MOSTRAMI.COM są cenami brutto i podawane są w złotych polskich, przy czym Klient ma możliwość zmiany waluty na dolar amerykański (USD) albo EURO, dostosowując ustawienia na stronie sklepu MOSTRAMI.COM. Ceny mogą się różnić w zależności od kraju, w którym Klient nabywa Towar.

6.3.  Sposób zapłaty za Towary wybierany jest przez Klienta. MOSTRAMI umożliwia dokonywanie płatności przelewem bankowym, za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym Przelewy24.pl przed dostawą. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek „MOSTRAMI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Warszawie lub podmiotów pośredniczących w transakcji (serwisu Przelewy24.pl) w terminie 2 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulację zamówienia. W takiej sytuacji Klient może powtórnie złożyć zamówienie, jak również wybrać inną formę płatności. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub kartą płatniczą rozpoczyna się po otrzymaniu należności za Towar.

6.4.  MOSTRAMI zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów znajdujących się w sklepie MOSTRAMI.COM, wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu MOSTRAMI.COM bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany te nie będą naruszać praw osób, które zawarły umowy sprzedaży Towarów oferowanych w sklepie MOSTRAMI.COM przed dokonaniem ww. zmian.

6.5.  W przypadku, gdy Towar nabyty przez Klienta w sklepie MOSTRAMI.COM zostanie przeceniony w ciągu 14 dni od zawarcia Umowy sprzedaży, Klientowi przysługuje prawo zwrotu różnicy pomiędzy zapłaconą przez niego ceną a ceną po przecenie. Zwrot dokonywany będzie na rachunek bankowy Klienta wykorzystany w trakcie realizacji transakcji. Warunkiem uzyskania zwrotu jest przesłanie przez Klienta na adres poczty elektronicznej klient@mostrami.pl informacji o dokonanej transakcji, zawierającej w szczególności następujące dane: imię i nazwisko Klienta, nazwa i cena zamówionego towaru, data otrzymania zamówienia oraz prośbę o zwrot różnicy ceny na saldo Klienta, w terminie 3 dni.

7.      Gwarancja, reklamacje i zwroty

7.1. Wszystkie Towary oferowane w sklepie MOSTRAMI.COM są nowe (za wyjątkiem towarów oznaczonych słowem VINTAGE) i oryginalne, zaś niektóre z nich są unikatowe i niepowtarzalne, często wykonywane ręcznie. Zdjęcia Towarów mają charakter przykładowy. Produkty wykonane na indywidualne zamówienie (szyte na miarę) nie podlegają wymianie i zwrotowi.

7.2. MOSTRAMI jako sprzedawca zobowiązana jest dostarczyć Klientowi Towar wolny od wad i odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c. za wady Towaru nabytego przez Klienta, w zakresie określonym przepisami Kodeksu cywilnego w brzmieniu zmienionym ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

7.3.  Każda rzecz kupiona w sklepie MOSTRAMI.COM może być reklamowana z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji jeśli posiada wady. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez wypełnienie formularza „Reklamacja” (dołączonego do kupionego Towaru) oraz odesłanie Towaru wraz z ww. formularzem przesyłką kurierską DHL na adres: „MOSTRAMI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, ul. Dobra 42, 00-312 Warszawa, lokal Mostrami poziom +2, z dopiskiem: „Reklamacja MOSTRAMI.COM”. Składając reklamację Klient wedle swojego uznania może żądać obniżenia ceny albo od umowy odstąpić, chyba że MOSTRAMI zaproponuje naprawę rzeczy albo wymianę Towaru na nowy, wolny od wad. Ponadto zamiast zaproponowanego przez MOSTRAMI usunięcia wady, Klient można żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany, jego naprawienia, chyba że sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwy albo wymagałby od MOSTRAMI.COM nadmiernych kosztów. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeśli wada jest nieistotna. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sklep MOSTRAMI.COM przesyłki kurierskiej zawierającej reklamowany Towar. W przypadku uznania reklamacji, gdy sposób jej uwzględnienia, zaproponowany przez Klienta, będzie niemożliwy albo wymagałby od MOSTRAMI.COM nadmiernych kosztów, MOSTRAMI.COM zaproponuje inny sposób, o którym mowa powyżej. W zależności od sposobu uwzględnienia reklamacji, MOSTRAMI wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni, a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpany nakład), MOSTRAMI zwróci pełną kwotę zapłaconej ceny Towaru lub obniży cenę.

7.4.  W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Towar zostanie odesłany wraz z opinią o niezasadności reklamacji. Po otrzymaniu opinii o niezasadności reklamacji Klientowi przysługuje prawo złożenia wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego, o którym mowa w art. 36 ust. 1 ustawy o Inspekcji Handlowej z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz.U. 2001, Nr 4, poz. 25) tekst jednolity z dnia 25 sierpnia 2009 r. (Dz.U. Nr 151, poz. 1219)

7.5.  Klient ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania Towaru. Warunkiem uwzględnienia zwrotu jest złożenie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Towaru oświadczenia o odstąpieniu od zawartej Umowy sprzedaży (za pomocą udostępnionego Klientowi formularza), co MOSTRAMI.COM potwierdzi, przesyłając do Klienta potwierdzenie przyjęcia oświadczenia w formie pisemnej, i wysłanie Towaru na adres sklepu MOSTRAMI.COM w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia (Towar nie powinien nosić śladów używania, powinien być czysty, z oryginalnie wszytymi metkami, pozbawiony zapachu np. kremów, perfum). Pieniądze odesłane zostaną na podany przez Klienta numer konta w ciągu maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania przez MOSTRAMI Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Jeżeli płatność nastąpiła przy użyciu karty płatniczej, zwrot zostanie wykonany na tę samą kartę.

7.6.  Sklep MOSTRAMI.COM ma prawo odmówić przyjęcia Towaru w przypadku zwrotu dokonanego po upływie dopuszczalnego terminu.

7.7.  Sklep MOSTRAMI.COM nie pokrywa koszty zwrotu Towaru.

8.      Newsletter

8.1.  Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu Klientów o promocjach, konkursach, wydarzeniach, wyprzedażach, nowościach i kolekcjach projektantów poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez MOSTRAMI treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.

8.2.  Klient wyraża zgodę na otrzymywanie bezpłatnego newslettera poprzez podanie swojego adresu e-mail oraz zaznaczenie odpowiednich miejsc (tzw. „checkbox”) w formularzu rejestracyjnym, za pośrednictwem których Klient wyrazi zgodę na:

8.2.1.   Gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez MOSTRAMI dla celów marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych,

8.2.2.   Otrzymywanie od MOSTRAMI informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej.

8.3.  MOSTRAMI, jako administrator wszystkich podanych przez Klienta danych osobowych, zapewnia ich ochronę zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

8.4.  Klient może zrezygnować z usługi newslettera w dowolnym momencie, klikając na link znajdujący się na dole każdej z przesłanych wiadomości e-mail.

9.      Pozostałe

9.1.  Administratorem i wyłącznym właścicielem sklepu MOSTRAMI.COM jest „MOSTRAMI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Piękna 24/26a, 00-549 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000308427, REGON 141749964, NIP 525-252-42-25, o kapitale zakładowym 50.000 zł.

9.2. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w sklepie MOSTRAMI.COM są przetwarzane przez MOSTRAMI wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz, w zależności od decyzji Klienta wyrażonej przy składaniu zamówienia lub w ustawieniach konta na stronie sklepu, mogą być przetwarzane w celach marketingowych. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz prawo wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.

9.3. Klient, składając zamówienie, zgadza się na korzystanie ze sklepu MOSTRAMI.COM zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia nabycie Towarów oferowanych przez sklep MOSTRAMI.COM.

9.4.  Do Umowy sprzedaży Towarów w sklepie MOSTRAMI.COM stosuje się prawo polskie.

9.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu MOSTRAMI.COM.

9.6.  Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd powszechny miejscowo właściwy według obowiązujących przepisów.

9.7. MOSTRAMI zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie sklepu MOSTRAMI.COM. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze sklepu MOSTRAMI.COM.

9.8.  MOSTRAMI zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen oraz ilości Towarów w ofercie sklepu MOSTRAMI.COM w ciągu dnia, wycofywania lub wprowadzania poszczególnych produktów do oferty sklepu MOSTRAMI.COM, przeprowadzania i wycofywania akcji promocyjnych na stronie sklepu MOSTRAMI.COM, jaki również ich modyfikacji.

9.9.  MOSTRAMI podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania sklepu MOSTRAMI.COM, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć niezwłocznie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. MOSTRAMI nie odpowiada za zakłócenia w działalności sklepu MOSTRAMI.COM spowodowane awarią sieci Internet.

9.10.Wszelkie niedogodności lub przerwy w funkcjonowaniu sklepu MOSTRAMI powinny być sygnalizowane mailowo, telefonicznie lub za pomocą formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie sklepu MOSTRAMI.COM.

9.11.MOSTRAMI informuje, że wszelkie zdjęcia, publikacje i teksty dostępne w sklepie MOSTRAMI.COM są chronione ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83). Ochronie prawa autorskiego podlegają także grafiki, logotypy, przyciski, obrazki jak i ich kompilacje, stanowiące własność Administratora lub jego dostawców. Zakazane jest bezprawne kopiowane, zwielokrotnianie bądź rozpowszechnianie wszelkich treści zamieszczonych na stronie sklepu MOSTRAMI.COM