POLITYKA PRYWATNOŚCI stosowana przez Mostrami sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

1.    Administratorem w odniesieniu do danych osobowych klientów sklepu internetowego Mostrami.com, dalej   jako "Dane Osobowe", jest Mostrami Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Administrator").

2.    Cel przetwarzania danych

2.1.  Celem przetwarzania Danych Osobowych jest umożliwienie korzystania ze sklepu internetowego Mostrami.com.

3.    Podstawa prawna przetwarzania danych

3.1.  Dane Osobowe będą przetwarzane w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. b, lit. c i lit. f Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”), gdyż jest to niezbędne do wykonania umowy i podjęcia działań przed jej zawarciem, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych jakim jest  dochodzenie roszczeń.

4.    Odbiorcy danych

4.1.  Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:

4.1.1. upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora, podmioty świadczące usługi kurierskie, podmioty świadczące usługi płatnicze,

4.1.2. usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności podmioty takie jak dostawcy usług i wsparcia IT, dostawcy usług w zakresie księgowości i ich upoważnieni pracownicy - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług.

5.    Transfer danych do państw trzecich (państw spoza EOG)

5.1.  W sytuacji, w której dane przekazywane miałyby być do państw trzecich, tj. państw niebędących państwami członkowskimi Unii Europejskiej, będzie to następowało z zachowaniem przewidzianych prawem wymogów.

5.2.  Jeżeli przekazanie danych nie będzie następowało w ramach wykonania umowy lub nie zostanie udzielona na takie przekazanie wyraźna zgoda, lub jeżeli przekazanie to nie będzie niezbędne dla dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, ani też jeżeli nie wystąpi żaden inny wyjątek spośród tych wymienionych w art. 49 RODO, dane te będą przekazywane do państwa trzeciego tylko przy zachowaniu wymogów z art. 45 lub art. 46 RODO.

5.3.  Decyzją, o której mowa w art. 45 RODO, jest między innymi decyzja 2016/1250 Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. dotycząca „Tarczy prywatności UE-USA” („EU-US Privacy Shield”). Zakłada się, że właściwy poziom ochrony, zgodnie z art. 45 RODO, jest osiągnięty w razie przekazywania danych podmiotom z państw trzecich zgodnie z tą decyzją.

5.4.  Ponadto, lub niezależnie od powyższego, odpowiednie zabezpieczenia w postaci standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c RODO, zawieranych z podmiotami, które otrzymują dane, mogą być stosowane. Przykłady standardowych klauzul ochrony danych są dostępne na stronach Komisji Europejskiej (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_pl).

6.    Okres przechowywania danych

6.1. Dane Osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu sprzedaży, a w przypadku klientów zakładających konto użytkownika do czasu aktywności konta, a później do czasu przedawnienia roszczeń związanych z korzystaniem z konta. 

7.    Zasady gromadzenia danych

7.1.  Podanie Danych Osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwia realizację zakupów w sklepie internetowym lub założenie konta użytkownika. 

8.    Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

8.1.  Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:

8.1.1.   prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania,

8.1.2.   prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych lub do ich usunięcia („prawo do bycia          zapomnianym”),

8.1.3.   prawa do przeniesienia Danych Osobowych,

8.1.4.   prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych

8.1.5.   Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

8.2.  W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem kierując korespondencję na adres siedziby spółki: ul. Piękna 24/26a, 00-549 Warszawa lub adres poczty elektronicznej: klient@mostrami.pl.

9.    Warunki korzystania ze sklepu internetowego MOSTRAMI.COM

9.1. Celem Polityki Prywatności jest zagwarantowanie bezpieczeństwa podczas korzystania ze sklepu MOSTRAMI.COM, prowadzonego pod adresem www.MOSTRAMI.com przez „MOSTRAMI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Warszawie (00-549), ul. Piękna 24/26a. Odwiedzanie serwisu oraz składanie zamówień za jego pośrednictwem jest równoważne z akceptacją Polityki Prywatności przez Klienta.

9.2. Sklep MOSTRAMI.COM zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do postanowień Polityki Prywatności bez wcześniejszego informowania o tym fakcie, przy czym Klienta obowiązuje Polityka Prywatności aktualna w chwili korzystania z serwisu. Powyższe zastrzeżenie nie uchybia priorytetowej zasadzie sklepu MOSTRAMI.COM, zgodnie z którą MOSTRAMI nie sprzedaje ani nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych Klienta, chyba że jest do tego zobowiązana przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, na żądanie uprawnionych organów.

10. Dane osobowe

10.1.Klient nie udostępnia swoich danych osobowych do chwili złożenia pierwszego zamówienia w sklepie MOSTRMI.COM, rozpoczęcia subskrypcji elektronicznego newslettera lub wypełnienia formularza kontaktowego na stronie sklepu. Do tego momentu, w celach statystycznych, gromadzone są dane z logów serwera, w szczególności IP komputera Klienta, data i czas odwiedzin oraz oglądane produkty.

10.2. Złożenie zamówienia przez Klienta w sklepie MOSTRAMI.COM oraz rejestracja w serwisie wymagają wyrażenia zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe Klienta służą MOSTRAMI jedynie do celów realizacji zamówienia, w tym wystawienia dowodu sprzedaży (faktura VAT) oraz wysyłki produktów. W tym samym celu MOSTRAMI ma prawo udostępniać zebrane dane swoim partnerom handlowym, którzy współpracują z MOSTRAMI przy realizacji zamówień.

10.3. Warunkiem wysyłania przez MOSTRAMI informacji handlowej jest zgoda Klienta. Zgoda udzielana jest niezależnie od zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia i może zostać w każdym momencie cofnięta.

10.4. Każdy Klient, który udostępni MOSTRAMI swoje dane osobowe ma nieograniczoną możliwość wglądu do nich, ich edycji oraz usuwania.

11. Realizacja zamówień w sklepie MOSTRAMI

11.1.Zamówienie złożone w sklepie MOSTRAMI.COM zostanie zrealizowane pod warunkiem podania podczas procesu składania zamówienia następujących obowiązkowych danych:

  • Imię i nazwisko lub nazwa firmy;
  • NIP firmy (jeśli konieczny);
  • Adres wysyłkowy i/lub adres do faktury;
  • Adres poczty elektronicznej;
  • Numer telefonu.

11.2. Dane te są niezbędne do prawidłowego przebiegu transakcji oraz pomogą w szybkiej i komfortowej obsłudze Klienta. Niepodanie którejkolwiek z wymaganych danych, spowoduje brak możliwości realizacji zamówienia.

11.3. Sklep MOSTRAMI.COM zastrzega sobie prawo do wysyłania Klientowi, za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości potwierdzających kolejne etapy realizacji zamówienia oraz kontaktowania się z nim telefonicznie w sprawach związanych z realizowanym zamówieniem.

NEWSLETTERY

1.   Administratorem w odniesieniu do danych osobowych subskrybentów newslettera, dalej jako „Dane Osobowe”, jest Mostrami Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Administrator”).

2.    Cel przetwarzania danych

2.1.  Celem przetwarzania Danych Osobowych jest  przekazywanie newslettera.

3.    Podstawa prawna przetwarzania danych

3.1.  Dane Osobowe będą przetwarzane w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”), to jest w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora danych jakim jest działalność informacyjna i marketingowa.

4.    Odbiorcy danych

4.1.  Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:

4.1.1.   upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora,

4.1.2.   usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności podmioty takie jak dostawcy usług i wsparcia IT i ich upoważnieni pracownicy - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług.

5.    Transfer danych do państw trzecich (państw spoza EOG)

5.1.  W sytuacji, w której dane przekazywane miałyby być do państw trzecich, tj. państw niebędących państwami członkowskimi Unii Europejskiej, będzie to następowało z zachowaniem przewidzianych prawem wymogów.

5.2.  Jeżeli przekazanie danych nie będzie następowało w ramach wykonania umowy lub nie zostanie udzielona na takie przekazanie wyraźna zgoda, lub jeżeli przekazanie to nie będzie niezbędne dla dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, ani też jeżeli nie wystąpi żaden inny wyjątek spośród tych wymienionych w art. 49 RODO, dane te będą przekazywane do państwa trzeciego tylko przy zachowaniu wymogów z art. 45 lub art. 46 RODO.

5.3.  Decyzją, o której mowa w art. 45 RODO, jest między innymi decyzja 2016/1250 Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. dotycząca „Tarczy prywatności UE-USA” („EU-US Privacy Shield”). Zakłada się, że właściwy poziom ochrony, zgodnie z art. 45 RODO, jest osiągnięty w razie przekazywania danych podmiotom z państw trzecich zgodnie z tą decyzją.

5.4.  Ponadto, lub niezależnie od powyższego, odpowiednie zabezpieczenia w postaci standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c RODO, zawieranych z podmiotami, które otrzymują dane, mogą być stosowane. Przykłady standardowych klauzul ochrony danych są dostępne na stronach Komisji Europejskiej (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_pl).

6.    Okres przechowywania danych

6.1.  Dane Osobowe będą przetwarzane do czasu rezygnacji z subskrypcji newslettera.

7.    Zasady gromadzenia danych

7.1.  Podanie Danych Osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwia subskrypcję z newslettera.

8.    Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

8.1.  Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:

8.1.1.   prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania,

8.1.2.   prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych lub do ich usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”),

8.1.3.   prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych

8.2.  Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

8.3.  W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem kierując korespondencję na adres siedziby spółki: ul. Piękna 24/26a, 00-549 Warszawa lub adres poczty elektronicznej: klient@mostrami.pl

9.    Zasady zapisania się do Newslettera

9.1.  Podczas rejestracji konta w sklepie MOSTRAMI.COM lub w późniejszym terminie, korzystając z właściwych funkcjonalności serwisu, Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej bezpłatnych newsletterów, dotyczących nowości, promocji, wyprzedaży, konkursów, kolekcji, wydarzeń oraz innych informacji związanych z działalnością sklepu MOSTRAMI.COM.

9.2.  Klient może zrezygnować z newslettera w każdej chwili. Warunkiem złożenia rezygnacji jest wybranie opcji "Ustawienie newslettera", znajdującej się w każdej przesłanej wiadomości elektronicznej, a następnie wpisanie swojego adres poczty elektronicznej w odpowiednim polu. Rezygnacja z subskrypcji nie jest jednoznaczna z usunięciem konta w sklepie MOSTRAMI.COM.

9.3.  Sklep MOSTRAMI.COM zastrzega sobie prawo do:

9.3.1.   przesyłania za pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych

9.3.2.   chwilowego wyłączenia usługi newslettera ze względów technicznych;

9.3.3.   zaprzestania świadczenia usługi newslettera po uprzednim powiadomieniu Klienta;

9.3.4.   usunięcia konta w serwisie, jeżeli Klient naruszył Regulamin sklepu MOSTRAMI.COM lub Politykę Prywatności.

PLIKI COOKIES

1. Nasz serwis używa plików cookies. Korzystając dalej z serwisu, bez zmiany domyślnych ustawień przeglądarki internetowej, Klient wyraża zgodę na Politykę Prywatności sklepu MOSTRAMI.COM.

2.   Pliki cookies wykorzystywane są przez MOSTRAMI w celu tworzenia statystyk, administrowania serwisem i do celów reklamowych. Pliki coocies nie są przekazywane osobom trzecich.

3.  Termin „plik cookie” używany poniżej, dotyczy plików cookies i innych podobnych narzędzi, opisanych w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2009 r. oraz w art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.). Cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, zapisywane na komputerze Klienta lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania z serwisów internetowych. Cookies mogą zawierać nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

4.    Wśród plików cookies wyróżnić można te, które są niezbędne do działania sklepu MOSTRAMI.COM. Należące do tej kategorii pliki cookies wykorzystywane są, aby zapewnić:

4.1.1.   utrzymanie sesji użytkownika;

4.1.2.   zapisanie stanu sesji użytkownika;

4.1.3.   umożliwienie autoryzacji z wykorzystaniem Serwisu logowania;

4.1.4.   zapisanie informacji pozwalającej na anonimowe zalogowanie użytkownika;

4.2.  Kolejna kategoria plików cookies, to pliki, które wprawdzie nie są niezbędne do korzystania z serwisu Mostrami, ale ułatwiają korzystanie z nich. Wykorzystuje się je, aby umożliwić:

4.2.1.   przywrócenie ostatnio odwiedzanego widoku przy następnym zalogowaniu do produktu;

4.2.2.   zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy;

4.2.3.   przywrócenie sesji użytkownika

4.2.4.   zapamiętanie ostatnio wybranej kategorii w produkcie;

4.2.5.   sprawdzenie czy zapis do plików cookies funkcjonuje prawidłowo;

4.2.6.   wyświetlenie ostatnio przeglądanych produktów w sklepie internetowym;

4.2.7.   oznaczenie klientów przypisanych do danego partnera w programie partnerskim;

5.    MOSTRAMI wykorzystuje pliki cookies również w celu zbierania danych statystycznych, dotyczących sposobu korzystania z serwisu.

6.   W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klient sklepu MOSTRAMI.COM może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Klienta serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

7.    Ograniczenie stosowania plików cookies przez Klienta może wpłynąć na niektóre funkcjonalności sklepu MOSTRAMI.COM.

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności można zgłaszać korzystając z formularza kontaktowego znajdującego się w dziale „Kontakt”.